Operationelt afkast på aktiver (OROA) - Definition, formel og eksempel

Driftsafkast på aktiver (OROA), et effektivitets- eller rentabilitetsforhold Rentabilitetsforhold Rentabilitetsforhold er finansielle målinger, der anvendes af analytikere og investorer til at måle og evaluere en virksomheds evne til at generere indtægter (fortjeneste) i forhold til omsætning, balanceaktiver, driftsomkostninger og egenkapital i en bestemt periode. De viser, hvor godt en virksomhed bruger sine aktiver til at producere overskud, er en variation af det traditionelle afkast på aktivforholdet. Driftsafkast på aktiver bruges til at vise et selskabs driftsindtægter, der genereres pr. Dollar investeret specifikt i dets aktiver, der bruges i dets daglige forretningsdrift. Ligesom forholdet mellem afkast og aktiver måler OROA profitniveauet i forhold til virksomhedens aktiver, men ved hjælp af en snævrere definition af dets aktiver.

Formel til driftsafkast på aktiver

Formlen for driftsafkastet er som følger:

Afkast af aktiver

Hvor:

  • Indtjening før renter og skatter EBIT-guide EBIT står for indtjening før renter og skatter og er et af de sidste subtotaler i resultatopgørelsen før nettoindkomst. EBIT kaldes også undertiden driftsindtægter og kaldes dette, fordi det findes ved at trække alle driftsomkostninger (produktions- og ikke-produktionsomkostninger) fra salgsindtægter. (EBIT) svarer til driftsindtægter.
  • Gennemsnitlige samlede aktiver er gennemsnittet af start- og slutværdier for virksomhedens aktiver, der anvendes i dets normale forretningsaktiviteter.

Formlen adskiller sig fra formlen for den normale afkast på aktiver som følger:

1) Det bruger EBIT snarere end nettoindkomst som tæller.

2) Den bruger almindelige aktiver i stedet for samlede aktiver som nævneren.

Eksempel på driftsafkast på aktiver

Tim er en aktieanalytiker, der ønsker at bestemme Apple Inc.s lønsomhed. Blandt andre forhold, som Tim bruger, beslutter han at også bruge OROA til at bestemme niveauet for fortjeneste i forhold til Apples driftsaktiver. Han udarbejder følgende oplysninger fra Apples årsrapport for 2018:

Apple - delvis resultatopgørelse

Apple - delvis balance

Tim beregner Apples OROA for året, der sluttede den 29. september 2018, som følger:

Prøveberegning

Tim konkluderer, at Apple genererede 0,1913 $ i driftsindtægter pr. Dollar af driftsaktiver.

Fordele ved at bruge driftsafkast på aktiver

I lighed med det traditionelle afkast på aktiver bruges driftsafkastet på aktiver til at bestemme effektiviteten af ​​forretningsdriften og den rentabilitet, der genereres af de anvendte aktiver. OROA bruges ofte af analytikere og investorer, der ønsker at se bort fra omkostningerne ved anskaffelse af aktiver, der kan komme i form af gæld (dvs. renteomkostninger Renteomkostninger Renteomkostninger stammer fra et selskab, der finansierer gennem gæld eller kapitalforpagtning. Renter er findes i resultatopgørelsen, men kan også beregnes gennem gældsplanen. Tidsplanen skal skitsere alle de større gældstykker, som et selskab har på sin balance, og beregne renter ved at multiplicere) eller egenkapitalen og effekten af ​​skatter (som kan variere på tværs af lande).

Der er ingen ”perfekt” OROA - forholdet skal sammenlignes i forhold til konkurrenter. Med det sagt er en højere OROA ønskelig.

OROA kan bruges:

  1. At sammenligne hvor godt en virksomhed bruger sine aktiver blandt virksomheder, der opererer i samme branche og er involveret i lignende forretningsdrift;
  2. På et trendbaseret grundlag for at sammenligne sin nuværende præstation med dens præstationer i det foregående år
  3. For at angive, hvor godt en virksomhed bruger sine aktiver til at generere driftsindtægter.

Vigtigste takeaways

Driftsafkast på aktiver (OROA) svarer til det traditionelle afkast på aktiver Return on Assets & ROA Formula ROA Formula. Return on Assets (ROA) er en type investeringsafkast (ROI), der måler en virksomheds rentabilitet i forhold til dens samlede aktiver. Dette forhold indikerer, hvor godt en virksomhed klarer sig ved at sammenligne den fortjeneste (nettoindkomst), den genererer, med den kapital, den investerer i aktiver. forhold, men bruger driftsindtægter i tælleren i modsætning til nettoindkomst. OROA bruges til at bestemme en virksomheds driftseffektivitet ved at afsløre den genererede indtægt pr. Dollar investeret i dens driftsaktiver. Det udelukker aktiver, der ikke er en del af dets normale forretningsdrift - såsom investeringer i andre virksomheder, som det måtte have.

OROA kan bruges til at sammenligne med peer-virksomheder, der bruges til at bestemme udviklingen i virksomhedens ydeevne og som en indikator for, hvor godt en virksomhed bruger sine aktiver til at generere driftsindtægter.

Flere ressourcer

Finance er den officielle udbyder af den globale Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Deltag i 350.600+ studerende, der arbejder for virksomheder som Amazon, JP Morgan og Ferrari-certificeringsprogram, designet til at hjælpe alle med at blive en verdensklasse finansanalytiker . For at fortsætte din karriere vil de yderligere finansressourcer nedenfor være nyttige:

  • Ikke-operationelle aktiver Ikke-operationelle aktiver Ikke-operationelle aktiver er aktiver, der ikke kræves i en virksomheds normale drift, men som alligevel kan generere indtægter. Aktiverne registreres i balancen og kan opføres separat eller som en del af driftsaktiverne. Ikke-operationelle aktiver kan være investeringer eller aktiver, der kan bortskaffes for at generere indkomst
  • Driftsindtægter Driftsindtægter Driftsindtægter, også kaldet driftsresultat eller indtjening før renter og skatter (EBIT), er det beløb, der er tilbage efter fradrag af operationelle direkte og indirekte omkostninger. Renteomkostninger, renteindtægter og andre ikke-operationelle indtægtskilder tages ikke med i beregningen af ​​driftsindtægter
  • Afkast af nettoaktiver (RONA) Afkast af nettoaktiver (RONA) Afkastet af nettoaktiver (RONA), et mål for den økonomiske præstation, er en alternativ måling til den traditionelle afkast på aktiver. RONA måler, hvor godt en virksomheds anlægsaktiver og nettoarbejdskapital klarer sig med hensyn til at generere nettoindkomst. Afkast på nettoaktiver bruges ofte til kapitalintensive virksomheder
  • Typer af aktiver Typer af aktiver Almindelige typer aktiver inkluderer løbende, langfristede, fysiske, immaterielle, operationelle og ikke-operationelle. Korrekt identifikation og