EBITDA Margin - Formel, definition og forklaring

EBITDA-margin er en rentabilitetsgrad, der måler, hvor meget i indtjening en virksomhed genererer før renter, skatter, afskrivninger og afskrivninger i procent af omsætningen. EBITDA Margin = EBITDA / Omsætning.

Indtjeningen beregnes ved at tage salgsindtægter og fratrække driftsomkostninger, såsom omkostningerne ved solgte varer Regnskab Vores regnskabsvejledninger og ressourcer er selvstudievejledninger til at lære regnskab og finansiering i dit eget tempo. Gennemse hundredvis af guider og ressourcer. (COGS), salgs-, generelle og administrative omkostninger (SG&A), men eksklusive afskrivninger.

Margenen inkluderer ikke virkningen af ​​selskabets kapitalstruktur, ikke-kontante omkostninger og indkomstskat. Dette forhold kan bruges sammen med andre gearings gearingsgrader En gearingsgrad angiver niveauet for gæld, som en forretningsenhed pådrager sig i forhold til flere andre konti i dens balance, resultatopgørelse eller pengestrømsopgørelse. Excel-skabelon og rentabilitetsforhold til evaluering af en virksomhed. For at lære mere, start Finance's online finansieringskurser nu!

EBITDA-marginalskabelon

Download den gratis skabelon

Indtast dit navn og din e-mail i nedenstående formular og download den gratis skabelon nu!

Hvad er formlen for EBITDA-margen?

Det første trin til beregning af EBITDA EBITDA EBITDA eller indtjening før renter, skat, afskrivninger og afskrivninger er et selskabs overskud, før nogen af ​​disse nettofraduktioner foretages. EBITDA fokuserer på en virksomheds driftsbeslutninger, fordi den ser på virksomhedens rentabilitet fra kernedriften inden virkningen af ​​kapitalstrukturen. Formel, eksempler er at få indtjeningen før renter og skat (EBIT) fra resultatopgørelsen. Det næste trin er at tilføje afskrivnings- og afskrivningsomkostningerne (for at lære mere, sammenlign EBIT vs EBITDA EBIT vs EBITDA EBIT vs EBITDA - to meget almindelige målinger, der bruges i økonomi og virksomhedsværdiansættelse. Der er vigtige forskelle, fordele / ulemper at forstå. EBIT står for: Indtjening før renter og skatter. EBITDA står for: Indtjening før renter, skatter, afskrivninger og afskrivninger. Eksempler,og).

EBITDA = driftsindtægter (EBIT) + afskrivninger + afskrivninger

Til beregning af EBITDA-forhold anvendes følgende formel:

EBITDA Margin = EBITDA / Nettoomsætning

For at lære mere, start vores online finansieringskurser nu!

Eksempelberegning

LMN-selskabet erklærede et nettoresultat før skat og renter på $ 3 mio. Ultimo 2015. Netsalg rapporteret i resultatopgørelsen viser et beløb på $ 5 mio. Afskrivninger og afskrivninger udgør i alt $ 100.000.

I betragtning af tallene beregnes EBITDA-marginen til 62%, hvilket betyder, at de resterende 38% af salgsindtægterne tegner sig for driftsomkostningerne (eksklusive afskrivninger).

Jo højere EBITDA-marginen er, jo mindre er en virksomheds driftsudgifter i forhold til den samlede omsætning, hvilket øger dens bundlinje og fører til en mere rentabel drift.

Hvad er fordelene ved at bruge EBITDA-margen til bestemmelse af forretningsmæssig rentabilitet?

EBITDA-margin anses for at være en virksomheds kontante driftsoverskudsmarginal før kapitaludgifter Sådan beregnes CapEx - formel Denne vejledning viser, hvordan man beregner CapEx ved at udlede CapEx-formlen fra resultatopgørelsen og balancen til økonomisk modellering og analyse. , skatter og kapitalstruktur Kapitalstruktur Kapitalstruktur refererer til mængden af ​​gæld og / eller egenkapital, der anvendes af et firma til at finansiere sine aktiviteter og finansiere dets aktiver. En virksomheds kapitalstruktur tages i betragtning. Det eliminerer virkningerne af ikke-kontante omkostninger såsom afskrivninger og afskrivninger. Investorer og ejere kan få en fornemmelse af, hvor mange kontanter der genereres for hver optjente dollar og bruge margenen som et benchmark ved sammenligning af forskellige virksomheder.

EBITDA bruges i vid udstrækning ved fusioner og opkøb Fusioner Opkøb M & A-proces Denne vejledning fører dig gennem alle trin i M & A-processen. Lær, hvordan fusioner og opkøb og aftaler gennemføres. I denne vejledning skitserer vi anskaffelsesprocessen fra start til slut, de forskellige typer erhververe (strategiske vs. finansielle køb), betydningen af ​​synergier og transaktionsomkostninger for små virksomheder, mellemmarkedet Mellemmarked Investeringsbanker Mellemmarked investeringsbanker hjælper virksomheder på mellemmarkedet med at rejse egenkapital, gæld og gennemføre M&A. Her er en liste over de bedste mellemmarkedsbanker, der betjener mellemstore virksomheder, der har en årlig indtjening fra $ 10 mio. Op til $ 500 mio. Og 100 til 2000 ansatte. og store offentlige virksomheder. Det er ikke usædvanligt, at der foretages justeringer af EBITDA for at normalisere målingen,giver købere mulighed for at sammenligne en virksomheds ydeevne med en anden.

En lav EBITDA-margin indikerer, at en virksomhed har lønsomhedsproblemer samt problemer med pengestrøm. På den anden side betyder en relativt høj EBITDA-margin, at forretningsindtjeningen er stabil.

For at lære mere, start vores online finansieringskurser nu!

Hvad er ulemperne ved EBITDA Margin?

Da EBITDA udelukker renter på gæld Omkostninger med gæld Udgifter til gæld er det afkast, som et selskab leverer til sine gældsindehavere og kreditorer. Omkostninger til gæld bruges i WACC-beregninger til værdiansættelsesanalyse. , ikke-kontante udgifter, kapitaludgifter og skatter Regnskab for indkomstskatter Indkomstskat og dets regnskab er et nøgleområde for virksomhedsfinansiering. At have en konceptuel forståelse af regnskab for indkomstskat gør det muligt for en virksomhed at opretholde økonomisk fleksibilitet. Skat er et indviklet felt at navigere i og forvirrer ofte selv de mest dygtige finansielle analytikere. , det giver ikke nødvendigvis et klart skøn over, hvad pengestrømsgenerering for virksomheden er. Som et alternativ bør investorer se på pengestrøm fra operationer i pengestrømsopgørelsen,eller beregne gratis cash flow (læs mere i Finance's Ultimate Cash Flow Guide The Ultimate Cash Flow Guide (EBITDA, CF, FCF, FCFE, FCFF) Dette er den ultimative Cash Flow Guide til at forstå forskellene mellem EBITDA, Cash Flow fra Operations (CF ), Free Cash Flow (FCF), Unlevered Free Cash Flow eller Free Cash Flow to Firm (FCFF). Lær formlen til at beregne hver og udlede dem fra en resultatopgørelse, balance eller pengestrømsopgørelse).

For virksomheder med høj gældskapitalisering bør EBITDA-marginen ikke anvendes, fordi den større blanding af gæld over egenkapital øger rentebetalingerne, og dette bør indgå i forholdsanalysen for denne type forretning.

En positiv EBITDA betyder ikke nødvendigvis, at en virksomhed genererer kontanter. Dette skyldes, at EBITDA ignorerer ændringer i arbejdskapital, hvilket normalt er nødvendigt for at vokse en virksomhed. Derudover tages der ikke højde for kapitaludgifter, der er nødvendige for at erstatte aktiver på balancen Balance Balancen er en af ​​de tre grundlæggende regnskaber. Disse udsagn er nøglen til både økonomisk modellering og regnskab. Balancen viser virksomhedens samlede aktiver, og hvordan disse aktiver finansieres gennem enten gæld eller egenkapital. Aktiver = passiver + egenkapital.

Endelig indregnes EBITDA-margin ikke i almindeligt anerkendte regnskabsprincipper - GAAP.

Den berømte investor Warren Buffet har udtrykt sin uinteresse Warren Buffett - EBITDA Warren Buffett er kendt for ikke at kunne lide EBITDA. Warren Buffett er krediteret for at sige “Tror ledelsen, at tandfeen betaler for CapEx?” I brugen af ​​EBITDA som værdiansættelsesmetode. Disse værdiansættelsesmetoder anvendes i investment banking, aktieforskning, private equity, virksomhedsudvikling, fusioner og opkøb, gearede buyouts og finansiering.

Video Forklaring af EBITDA-margenen

Se denne korte video for hurtigt at forstå de vigtigste begreber, der er dækket af denne vejledning, herunder definitionen af ​​EBITDA, formlen for EBITDA og et eksempel på EBTIDA-beregning.

Flere ressourcer

Tak, fordi du læste denne vejledning til EBITDA-margin. For at fortsætte din karriere som certificeret finansiel modellering og værdiansættelsesanalytiker (FMVA), FMVA®-certificering Deltag i mere end 350.600 studerende, der arbejder for virksomheder som Amazon, JP Morgan og Ferrari, vil disse ekstra finansressourcer være nyttige i din rejse:

  • Marginalomkostning Formel for marginale omkostninger Formel for marginale omkostninger repræsenterer de ekstraomkostninger, der er afholdt, når der produceres yderligere enheder af en vare eller tjenesteydelse. Den marginale omkostningsformel = (ændring i omkostninger) / (ændring i mængde). De variable omkostninger, der er inkluderet i beregningen, er arbejdskraft og materialer plus stigninger i faste omkostninger, administration, generalomkostninger
  • Margen for sikkerhed Margin for sikkerhedsformel Sikkerhedsmargenen er niveauet for det reelle salg over breakeven-punktet og beregnes nødvendigvis for at undgå tab. Formlen for sikkerhedsmargen er lig med det aktuelle salg minus breakeven point divideret med det aktuelle salg. Se eksempler og lær hvordan du udfører analysen i denne vejledning fra Finance
  • EBITDA Multiple EBITDA Multiple EBITDA multiple er en finansiel ratio, der sammenligner en virksomheds Enterprise Value med dens årlige EBITDA. Dette multiple bruges til at bestemme en virksomheds værdi og sammenligne den med værdien af ​​andre lignende virksomheder. En virksomheds EBITDA-multiple giver et normaliseret forhold til forskelle i kapitalstruktur,
  • Køb på margen Køb ved margenhandel eller køb på margen betyder at tilbyde sikkerhed, normalt hos din mægler, til at låne penge til køb af værdipapirer. På aktier kan dette også betyde køb på margen ved at bruge en del af overskuddet på åbne positioner i din portefølje til at købe yderligere aktier.